Arter

Et mylder av liv
Et eventyr av liv

arterD

Der havet treffer land
Der ferskvann strømmer ut i saltvann
Der ferskvann møter fast mark og
der ferskvann og plantedekke virkelig går om enannen har naturen utviklet noen av de mest spennende og rike utformingene, både når det gjelder mangfold av arter og produksjon av plantemasse/ biomasse.

Vi mennesker ser disse områdene som grunne fjæreområder, tidevannstrømmer, elvedelta , grunne ferskvann og myrer. Men for mengden av trekkende fugl vår og høst er dette store matfat og områder som for mange arter også egner seg som  opphåldsted om vinteren og som hekkeplasser

Men også menneskene har sett hvor  viktige slike områder er. I mange hundre år har man utnyttet disse ressursene til matsanking, dyrking, bosetting, utbygging av byer og tettsteder, industriområder og ikke minst infrasruktut som veger , jernbaner, og flyplasser.
Det er derfor ingen overraskelse at mange arter som er avhengig av disse områdene er havnet på den norske Rødlista, ei liste over arter og naturtyper som kan stå i fare for å forsvinne.

 

 

På disse sidene kommer det etterhvert informasjon om de ulike artene som er viktige i ramsarområdene i Trøndelag.