Tre nye Ramsarområder i Nord-Trøndelag

Havørn på Flatanger, Trøndelag. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Norge har i dag 51 områder på Ramsarkonvensjonens liste, 42 på fastlandet og ni på Svalbard. Dette er elvedeltaer, gruntvannsområder i sjø og ulike typer myrer og ferskvann som er internasjonalt viktige for dyr og planter.

De nye områdene i Nord-Trøndelag som er meldt inn er Horta med Horta fuglefredningsområde og Horta naturreservat i Leka kommune, Vest-Vikna kystlandskap i Vikna kommune med fem naturreservater (Borgan og Frelsøy, Fruflesa, Kvaløy og Raudøy, Nordøyan og Sørøyan), to områder med dyrelivsfredning (Borgan og Frelsøy & Kvaløy og Raudøy), samt tre biotopvernområder (Sklinnaflesin, Tronflesa og Ytre Brosmflesa) og Innherred ferskvannssystem i Verdal og levanger kommuner med to naturreservater (Hammervatnet i Levanger og Lundselvoset i Verdal), samt Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde i Verdal.

Alle områdene er vernet etter naturmangfoldloven og ved innmeldingen forplikter Norge seg internasjonalt til å bevare områdets økologiske karakter. Norge prioriterer at Ramsarområdene får forvaltningsplan, skjøtsel, nødvendig kartlegging osv. Det innebærer ingen endring av verneforskriftene eller nye restriksjoner.

Sekretariatet i Ramsarkonvensjonen vil nå gå gjennom og sjekke at områdene inneholder kvaliteter som tilsier at de er internasjonalt viktige og fortjener en plass på Ramsarlisten. Deretter blir områdene godkjent, ført opp på Ramsarlisten og kommunene får en diplom som bevis for dette. Totalt i hele verden står det 2118 områder på listen. Norge vil etter godkjenning ha 63 av dem. Link til saken: