Historikk

Ramsarkonvensjonen (Våtmarkskonvensjongen) ble etablert i 1971 og tok sikte på å ivareta våtmarker som leveområde for spesielt vannfugler. Etterhvert har målsetningen blitt å utvide til også å omfatte ivaretakelse av våtmarker som leveområder for alle flora og fauna.

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter ble i 2010 tildelt 3 MNOK fra Miljøverndepartementet (MD) til utvikling av senteret på Verdal. MD skrev i sin pressemelding den 16.04.2010:

Våtmarksområder har et rikt fugleliv og kan være interessante for fuglekikking som turisme. Samtidig er naturmangfoldet i våtmarkene viktig i internasjonal sammenheng. Derfor satser regjeringen på naturinformasjonssentre rundt om i landet som kan spre kunnskap og informasjon og bidra til at folk få en god opplevelse uten å forstyrre naturmangfoldet.

Miljøverndepartementet bevilger i år 3 millioner kroner til et våtmarkssenter på Ørin i Trondheimsfjorden i Verdal kommune. Midlene skal gå til planlegging og bygging av et slikt senter.

– Våtmarker er viktige både for naturmangfold og klima og det er flott at vi i naturmangfoldåret 2010 får en sterk satsing på kunnskapsformidlingen på dette området, sier statsråd Erik Solheim

Entusiastiske fuglekikkere har lenge ønsket seg et naturinformasjonssenter på Ørin der de kan formidle kunnskap og skape interesse for fugler og andre arter som lever i våtmarker.

Våtmarker er grunne tjern og innsjøer, sumpmark og myrer, og grunne sjøområder langs kysten. Og det er ikke bare fuglelivet som er avhengig av dem, våtmarkene gir menneskene en masse tjenester helt gratis. De bidrar med stabil vannforsyning, drikkevann, rensing av avløpsvann, nedbryting av forurensing, klimaregulering, stabilt lokalt værmønster, demping av klimaendringer og flomsikring.

Mange våtmarker ligger i tettbygde strøk og er derfor attraktive som utbyggingsområder, til industri og veier. Ørin er intet unntak. Industriområdet på Verdal ligger tett inntil og det har de siste årene pågått et stort restaureringsarbeide for å flytte en molo og gi elvedeltaet større plass.