Om Trondheimsfjorden Våtmarkssenter

 

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter har som misjon å formidle opplevelser og kunnskap om Ramsarområdene, andre verneområder, natur og kultur. Senteret vil tilby guidete turer, aktiviteter, foredrag og utstillinger i og utenfor senteret. Vi ønsker å være et utstillingsvindu for regionens naturverdier og våtmarker.

horndykker-1

Horndykkerhann i Leksdalsvatnet Foto: Terje Kolaas

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter har horndykker (Podiceps auritus) som sin logoart. Horndykkeren er en forholdsvis ny art for Nord-Trøndelag. Den ble funnet hekkende for første gang i Nesvatnet i Levanger kommune i 1953, og rundt 1970 var arten kjent som hekkefugl i ca 12 tjern og innsjøer i fylket. Horndykkeren hekker normalt i eutrofe innsjøer og tjern, vanligvis i lavlandet. I 2007 gjennomførte Norsk Ornitologisk Forening (NOF) en nasjonal kartlegging av arten, og hele fylket ble undersøkt med tanke på tallfeste horndykkerens hekkebestand. Totalt ble det funnet 193-211 par på til sammen 76 lokaliteter. Det ble søkt etter arten i minst 207 innsjøer og tjern, inkl. del-lokaliteter i de større innsjøene. Leksdalsvatnet er landets beste hekkelokalitet for horndykker med ca 50 hekkende par. Nord- Trøndelag regnes nå som artens kjerneområde i Norge. Horndykkeren ble listet som sterkt truet (EN) i rødlista 2006, og den norske bestanden ble da estimert til 1000 – 1500 par. Den ble vurdert som sterkt truet ut fra en såpass liten bestand, og at bestandene i de andre nordiske landene var i tilbakegang. Imidlertid har ny kunnskap om arten, blant annet gjennom NOFs kartlegging i 2007, gjort at arten ble tatt ut av rødlisten når den ble revidert i 2010.

Trondheimsfjorden Ramsarsenter – connecting nature and people (Pdf presentasjon)

Nyhetssak i Nrk om Trondheimsfjorden Ramsarsenter  (13.12.2012)

Nyhetssak på Nrk sine nettsider (13.11.2012)

I Norge finnes det 51 vernede våtmarksområder eller grupper av områder som er vernet i henhold til Ramsarkonvensjonen. Områdene som er valgt ut regnes som særlig viktige for fugler regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og har derfor fått internasjonal beskyttelse. Alle ramsarområdene i Norge er som hovedregel først gitt et nasjonalt vern som naturreservat, landskapsvernområde eller biotopvern (oftest fuglefredningsområde).

Ramsarkonvensjonen er en internasjonal miljøvernavtale som ble inngått i byen Ramsar i det nordlige Iran i 1971. Avtalen fikk navnet Convention on Wetlands of International Importance, men kalles som oftest kun for Ramsar-konvensjonen.

RamsarNNV