Ferske fugleobservasjoner hver dag!

På våre nettsider får du daglige oppdateringer fra fuglelivet i vårt distrikt. Det finner du på denne siden. Av oversikten på bildet kan man f.eks lese at det tirsdag den 12.11.2013  ble observert følgende arter ved Leksdalsvatnet i Verdal: Sangsvane, Horndykker, Kvinand, Toppand, Kanadagås, Sothøne, Siland, Havelle, Svartand, Dvergdykker, Bergand og Stokkand. Selv om det er “lavsesong” når det gjelder fuglekikking nå i November så kan det være mye spennende å oppleve på fine lokaliteter som Leksdalsvatnet.

_rfugl02

Ærfugl på Inderøya. Foto: Kjartan Trana

 

Det er mange viktige overvintringsområder rundt Trondheimsfjorden og en av de viktigste er kanskje Tautra. Her vil man påtreffe arter som ellers ikke forekommer som hekkefugler i Trøndelag. For vannfugler er ”Svaet” på begge sider av moloen ut til Tautra den viktigste dellokaliteten. Her vil man i tillegg til tilgrensende fjæreområder på fast-Tautra med stor sannsynlighet kunne se følgende arter vinterstid:

Stokkand (tallrik), ærfugl (tallrik), havelle (tallrik), svartand (fåtallig), sjøorre (tallrik), kvinand (tallrik), siland (tallrik), islom (1-2 ind.), gulnebblom (1-2 ind.), smålom (tallrik), toppdykker (5-20 ind.), gråstrupedykker (2-10 ind.), horndykker (tallrik), storskarv (tallrik), gråhegre (10-25 ind.), havørn (1-3 ind.), fjæreplytt (10-70 ind.), rødstilk (4-10 ind.), gråmåke (tallrik), svartbak (tallrik), alke (tallrik) og teist (fåtallig). Av andre arter som forekommer mer uregelmessig om vinteren kan man påtreffe: sangsvane, brunnakke, krikkand, stjertand, storlom, dvergdykker, tjeld, myrsnipe, steinvender, hettemåke, fiskemåke, krykkje, lomvi og alkekonge. Av virkelig sjeldne arter (Trondheimsfjorden) registrert vinterstid kan nevnes: praktærfugl, stellerand, grønlandsmåke, polarmåke og lunde.