Vi markerer den internasjonale våtmarksdagen 2. februar 2014

Søndag 2. februar inviterer vi i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter til trivelig familiedag for alle på Ørin, Verdal. Det blir opplevelser inn og ute.
*Kjartan Trana fra NRK vil vise filmen fra Ørin som ble utviklet for “Ut i Naturen”.
*Tidligere miljøverndirektør Svein Karlsen er ny styreleder i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter og han vil presentere den nye utstillingsveggen vi har om gås.
* Utekokk Geir Vie fra “Hotell Granen” vil lage noe godt å spsise nede ved foringsplassen på Ørin.

Ta gjerne med en matbit til fuglene og ekornene som er  foringsplassen.

Den internasjonale våtmarksdagen 2014

Den 2. februar feires den internasjonale våtmarksdagen over hele verden. Det er nå 43 år siden den internasjonale konvensjonen for våtmarksområder ble stadfestet i byen Ramsar ved det Kaspiske hav.

Våtmarksområder over hele verden gir mange viktige økosystemtjenester. De utgjør en viktig del av forvaltning og behandling av vann og lagring av karbon. Våtmarksområdene er også viktige for vår tilpasning til et endret klima. I varmere land er for eksempel bevaring av mangroveskoger av høy samfunnsmessig økonomisk interesse, i det de bidrar til beskyttelse mot naturkatastrofer som stormer og tyfoner i kystsoner. De spiller også en viktig rolle i det biologiske mangfoldet langs kysten og er viktige gyteområder for fisk. Også på nordlige breddegrader utgjør våtmarksområder en svært viktig del i naturens økosystemtjenester.

43 års arbeid med våtmarksområder

Ramsarkonvensjonen (egentlig Konvensjonen om våtmarker av internasjonal betydning, særlig som fuglehabitat) er en internasjonal avtale for bevaring av  våtmarker, innsjøer, elver og grunne havområder. Ramsarkonvensjonen ble undertegnet i 1971, trådte i kraft i 1975, og var dermed den første moderne konvensjonen om biologisk mangfold. Norge tiltrådte konvensjonen i 1975. Den har i dag over 160 medlemsland. Hvert medlemsland forplikter seg til å velge ut og opprettholde områder av internasjonal betydning, kjent som Ramsar-områder.  Kravet til forvaltningen av Ramsarområder  medfører at den økologiske karakter ikke må svekkes. Alle de norske Ramsarområdene er fredet  og i miljølovgivningen  angitt å ha nasjonal interesse for naturvern. Områdene bør så langt det er mulig, beskyttes mot skade på natur- og kulturmiljø. Norge har per 2014 til sammen 63 Ramsarområder  fordelt over hele landet.

Ramsarområder i Nord-Trøndelag.

 I dag har Nord-Trøndelag  følgende Ramsarområder :

  • Trondheimsfjorden våtmarkssystem, som består av Rinnleiret, Ørin, og Eidsbotten
  • Tautra med Svaet
  • Øvre Forra
  • Ulendeltaet
  • Sklinna
  • Horta.
  • Innherred ferskvannsystem, som består av Hammervatnet, Lyngås- Lysgård  og Lundselvoset.
  • Vest-Vikna archipelago, som består av Borgan og Frelsøy, Kvaløy og Rødøy, Fruflesa, Nordøyan, Sørøyan,Sklinnaflesa, Ytre Brosmflesa  og  Tronflesa

 Trondheimsfjorden Våtmarkssenter

 Trondheimsfjorden Våtmarkssenter er etablert i tilknytning til to viktige naturreservat som inngår i Ramsarområdet Trondheimsfjorden våtmarkssystem:

 Et av disse er Rinnleiret naturreservat. Dette er et naturreservat som strekker seg over kommunene Levanger og Verdal i Nord-Trøndelag. Området er viktig som strandeng, våtmark, kulturlandskap og friluftsområde. Området inngår i et større deltaområde og det fredede arealet er 2,168 km² inkludert ca. 1,2 km²gruntvannsområde. Lokaliteten er også ett av de største gjenværende deltaområdene med overveiende saltengvegetasjon i Norge. Som fugleområde er det viktig å se dette i sammenheng med de andre fjæreområdene i Trondheimsfjorden. Det er pr 2013 registrert omlag 225 fuglearter her.

Ørin naturreservat ligger i Verdal kommune, Nord-Trøndelag. Naturreservatet ligger på sørsiden av utløpet av Verdalselva til Trondheimsfjorden, inneklemt mellom E6 og industribedriften Kværner Verdal. Reservatet inngår i Trondheimsfjorden våtmarkssystem og har ramsarstatus, på grunn av sin betydning for trekkfugler.

Reservatet ble opprettet i 1993 for å verne et intakt elvedelta av stor betydning som rasteplass for trekkende våtmarksfugler. Reservatet omfatter land, strand og sjø, og grenser i nord til Kausmofjæra fuglefredningsområde.