Tjelden – et kjærkomment vårtegn

Tjeld på Ørin våren 2016

Allerede i slutten av februar kan man treffe på de første returnerende tjeldene fra overvintringsområdene i Tyskland, Nederland og Storbritannia. Men de store antallene ankommer først i mars, og man kan da oppleve flokker med tjeld på trekk langs kysten. 

Det har kommet mange meldinger om tjeld som har ankommet kysten av Trøndelag de siste dagene. 

Tjelden ble valgt til årets fugl av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i 2018. Den norske hekkebestanden av tjeld er anslått til 50 000-100 000 par, og arten er dermed blant våre mest tallrike hekkende vadefugler. Den hekker i alle fylker, inkludert innlandsfylkene Oppland og Hedmark, og finnes både langs den ytre kystlinja og i de dype fjordene på Vestlandet. I Trøndelag kan tjelden påtreffes helt østover mot svenskegrensen. I disse områdene er den knyttet til vassdrag, innsjøer og kulturlandskapet. Hvert år kommer det et par tilbake som holder til ved bensinstasjonen i Meråker. Også i Sverige hekker tjelden ved de store innsjøene i innlandet.

Det antas at den norske bestanden er stabil, til tross for betydelige nedganger i vinterbestandene i Europa i senere tid. Sistnevnte er også årsaken til at arten i 2015 havnet i kategorien “nær truet” på den globale rødlista. Også trekktallene fra NOFs fuglestasjoner i Sør-Norge (på Lista og Jomfruland) viser tydelige nedganger. 

Med sitt røde nebb og rosa bein, røde øyne og en fjærdrakt i svarthvitt, og en livlig lyd som bærer tankene mot sommer, kyst og sjø, er tjelden (Haematopus ostralegus) et kjent og kjært vårtegn for mange. Tjelden lever først og fremst av muslinger og snegler, som den åpner ved å hakke i stykker skallet. Den eter også insekter, krepsdyr og bløtdyr. Kjønnene kan ikke skilles fra hverandre på fjærdrakten. Det er kjent at tjelden kan bli riktig gammel og det eldste ringmerkede individet som vi kjenner til ble 43 år.  

Tjelden legger eggene sine i ei lita grop i bakken, gjerne på et sted med grus eller små rullesteiner som underlag. Reir litt over flomålet øverst på stranda eller i strandvegetasjonen er mest vanlig i Norge, men tjelden kan også hekke i jordbrukslandskapet, på hustak, langs elver og innsjøer. Fra Malm i Nord-Trøndelag er det en historie om et tjeldpar som hekket i en kakeboks. De kom tilbake til den samme verandaen med kakeboksen mange år på rad. Ola og Bjørg Brøske noterte ned datoen for første gang de så tjeldene i Malm gjennom en årrekke. Selv om datoen varierer noe fra år til år, så ankom tjeldene til Malm mellom 10. og 23. mars hver år fra 1992 til 2002. 

Om høsten trekker de fleste tjeldene tilbake til sine overvintringsområder, men en liten gruppe blir alltid igjen i Norge.  Ørin-Rinnleiret på Verdal er den største overvintringslokaliteten for tjeld i Norge.  Det høyeste antall innrapportert tjeld til Vinteratlas er 222 individer vinteren 1998/99. Ellers i landet observeres det hver vinter ca. 50–150 tjeld.