Generalforsamling 2022

 

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter AS avholdt generalforsamling i senterets lokaler i Russerveien i Verdal 10. mai 2022.

96% av aksjene var representert på generalforsamlingen, som ble ledet av styreleder Svein Karlsen.

Styrets årsberetning og årsregnskapet ble godkjent. Regnskapet viser et overskudd for 2021 på kr. 184.410.

Styremedlemmer i nytt styre er etter valget:

Svein Karlsen og Geir Vie var ikke på valg og fortsetter.

Asbjørn Tingstad og Anne Karin Haugen Johnsen velges for to nye år.

Marius Nilsen velges inn som nytt styremedlem for ett år.

Ny valgkomite: Hallgeir Frøseth Opdal og Tom Roger Østerås.

Årsberetning 2021

Styret har bestått av av Anne Karin Johnsen, Arnstein Indahl, Asbjørn Tingstad, Geir Vie og Svein Karlsen.

TVA har heller ikke i 2021 hatt noen ansatt.  Styrets medlemmer har utført det aller meste som dugnad. Anne Karin har tatt ansvar for regnskap, økonomiske transaksjoner og samarbeidet med Sparebank 1, regnskap.  Siden mye virksomhet skjer på dagtid er det pensjonistene (Asbjørn, Geir og Svein) som nærmest har fungert som ei arbeidsgruppe, hvor mye skjer i fellesskap, men hvor Asbjørn bl.a. har forholdet til Miljødirektoratet og Geir tar tekniske vurderinger og oppdrag. Arnstein har ansvar for kontakten med det lokale ornitologiske miljøet, deri ringmerkingen. Ringmerkingen er lokalisert til feltstasjonen.

Arbeidsoppgavene i 2021 kan grupperes som følger :

A. Skoleprosjekt.

TVS fikk kr 100.000- i bevilgning fra Miljødirektoratet. Prosjektet er fullført etter plan med noen tilpasninger til korona-situasjonen. Se vedlagt rapportering av dette prosjektet.

B. Marinbiologisk utstilling.

TVS fikk kr 95.000,- i bevilgning fra Miljødirektoratet. Prosjektet følger lagt plan, men har hatt svakere framdrift enn forventet. Samarbeidet med Besøkssenter Våtmark Ørland, BVØ, har utviklet seg godt og har også hatt betydning for annet arbeid med utstillinger. Se også rapport for skoleprosjektet.

Utstillingens plassering i senteret og fysiske design er avklart. Deler av innholdet, særlig det som omhandler korallforekomster, er tilnærmet klargjort. I samarbeid med NTNU ved marinbiologisk stasjon Trolla og Vitenskapsmuseet skal tematikk og presentasjoner utvikles. Se vedlagte oversikt over prosjektets hendelser i vedlegg.

C. Informasjon

For TVS er det viktig at det er lagt til rette med informasjon i terrenget knyttet til Ørin naturreservat.

I samarbeid med Statsforvalteren er  det fra TVS levert et større antall artsbilder av fugl (gitt oss til rådighet av lokale fotografer) til ei større info-tavle. TVS har levert forslag til tekst og bilder til ei info-tavle om tindved og ei om strandeng. Under befaring med Statsforvalteren er plassering i felt avtalt. Statsforvalteren har oppdrag med å få disse ferdigprodusert og montert.

  • – Lokal tv.

24.04 hadde TVS besøk av Eggevisjonen. Våtmark, ringmerking og TVS var tema.

  • – Utstillinger i senteret.

Det er tatt stilling til en del tema vi ønsker å presentere gjennom utstillinger: Verdalselva tenkes sekvensert på vegg i Fjell, Skog, Kulturmark, Våtmark/ Industri.

For skog introduseres temaene klima, bio-mangfold, trevirke, næringsbinding/næringsavrenning.

D. Samarbeid med Verdal kommune

TVS har et tett og godt samarbeid med kommunen via Karstein Aksnes som vår kontaktmann. Han er leder av kommunens kloakk-renseanlegg, har kontor i samme bygg som TVS er etablert, og har på en svært positiv måte gått inn i både skoleprosjektet og i diskusjonene om bruken av bygget, Russervegen 10, hvor TVS er leietaker.

15.06 hadde TVS besøk av kommunens politiske utvalg for plan og samfunn. Tema var Ramsarområder/Ramsarkonvensjon, TVS sin rolle og status, utfylling av industriområde Ørin Nord med mer. TVS var med på deres befaring til Ørin Nord.

E. ”Daglig drift”

Uten tilsatt daglig leder er det styreleder som kan sies å fylle deler av denne rollen. Restarting av TVS krever en mangslungen aktivitet/initiativ.