Tjeld (Haematopus ostralegus)

Tjeld er en stor og kraftig vadefugl. Med sin svarte og hvite fjærdrakt, et rødt kraftig nebb og røde føtter, er tjelden umiskjennelig. I Norge påtreffes tjelden som vanlig hekkefugl langs hele kysten fra Finnmark til Oslofjorden. I Trøndelag og deler av Østlandet finnes den også langs vassdrag og ved innsjøer i innlandet.

Tjelden tilbringer det meste av tiden i fjæra eller i nærheten av vann. Det er heller ikke uvanlig at den oppsøker større hager og parker på jakt etter meitemark, snegler og større insekter. Med sitt kraftige nebb har tjelden muligheten til å håndtere mange forskjellige byttedyr. I dietten inngår en rekke forskjellige byttedyr, men børstemark, krepsdyr, snegler og muslinger er de viktigste. Det kraftige nebbet er imidlertid spesielt tilpasset det å kunne åpne større muslinger.

For mange er tjelden et av de sikreste tegnene på at våren er i anmarsj. Allerede i februar er de første fuglene tilbake etter vinteropphold langs vestkysten av Europa eller fra østkysten av England.

Den eneste regulære overvintringsbestanden av tjeld i Norge har tilhold i områdene fra Ørin til Rinnleiret i indre deler av Trondheimsfjorden. Denne overvintringsbestanden teller fra 150 til 200 individer.

Ringmerking har vist at tjelden gjerne kommer tilbake til samme hekkelokalitet år etter år. Reiret er ei enkel grop i bakken foret med små stein som underlag for de tre eggene. Etter klekking forlater ungene reiret så snart dundrakten er tørr. Ungene passes godt på av begge foreldrene fram til de er flygedyktige etter fire uker.

Eldste kjente ringmerkede tjeld ble 46 år gammel!